Activiteitenbegeleider in het dagelijks leven

Als algemeen gegeven stelt de activiteitenbegeleider zich als doel:
Het begeleiden van deelnemers bij activiteiten in het dagelijks bestaan, zodat zij zich lichamelijk , geestelijk en maatschappelijk welbevinden.De activiteit is geen doel op zich, maar een middel om het bovenstaande te bereiken.

De activiteitenbegeleider maakt daarbij onderscheid tussen 3 verschillende aspecten:

  • de woonsituatie
  • werk/leersituatie
  • vrijetijdssituatie

Hieruit kunnen 4 activiteitensoorten worden benoemd. Deze activiteitensoorten kunnen elkaar overlappen en zijn niet zo strikt als wordt omschreven. Deze activiteitensoorten worden ook wel zingevingsgebieden genoemd.

Ontspanningsactiviteiten:
Creatieve en recreatieve activiteiten: uitstapjes,onderhouden of aanleren van hobby’s, muziek maken, sport en spel, enzovoort. De doelen zijn afhankelijk van het individu, en kunnen heel verschillend zijn. Te denken valt aan zich nuttig voelen, sociale contacten onderhouden, verveling tegengaan en zingeving.

Educatieve activiteiten:
Bij deze activiteiten gaat het erom de deelnemer iets aan te leren in de ruimste zin van het woord. Computerles voor senioren, contact leren maken met anderen, uitbreiden van vaardigheden op elk willekeurig interessegebied. De doelen zijn afhankelijk van het individu, bijvoorbeeld jezelf waar maken, ontwikkelen en zekerder voelen.

Zelfzorgactiviteiten:
Dit worden ook wel ADL-activiteiten genoemd, (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). Deze activiteiten zijn gericht op het behoud van zelfstandigheid en onderhoud van “lijf en nest”. Wassen, strijken, boodschappen doen, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, enzovoort.. Mogelijke doelen zijn uitbreiden van vaardigheden op sociaal, emotioneel en motorisch gebied, gevoel van eigenwaarde versterken, gevoelens van afhankelijkheid verminderen.

Arbeidsmatige activiteiten:
Hier draait het met name om het maken of leveren van producten en diensten ten behoeve van anderen. Inpak- en montagewerk, tuinonderhoud, verzorgen van dieren, administratieve werkzaamheden. Doelen kunnen zijn: Zinvolle dagbesteding, structuur, samenwerken en sociaal gevoel versterken, voorbereiden op een baan buiten de muren van een instelling.